ආසියානු විවාහක රූ රැජින -සමන්තිකා කුමාරසිංහ – Jeevithayata Idadenna – 2019.12.17