ඩයස්පෝරාව ගෙන පීඩන වලට අපි උපක්‍රමශීලි විය යුතුයි Niyamarthaya