ඡන්දය ඉල්ලන කොට එහෙම කියන්නේ නැහැනේ – Niyamarthaya