ගස් වල අතු කඩාගෙන වැටිලා දේපල වලට වන හානිය අවම කරන ක්‍රමයක් – Heta Rata