හිරු සිටින දිශාව සොයාගෙන විදුලිය උත්පාදනය කරන අලුත්ම ක්‍රමයක් – Heta Rata