හැමෝම වාගේ දන්න වතුපාලු ශාකයේ සැඟවුණු කතාව – Heta Rata