රාත්‍රියට වන රිය අනතුරු අවම කරන ක්‍රමයක් – Heta Rata