පී ටොම් ගැන මහින්දගේ ස්ථාවරය වුනේ කුමක්ද ? – Satana