සෝදන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අලුත්ම රෙදි වර්ගයක් – Heta Rata