රිය පදවන ඔයාලත් මේ ගැටලූවට මුහුණ දුන්නද මෙන්න එකට කදිම විසඳුමක් – Heta Rata