මේ විදිහට ඉතිරි කලොත් අනාගතය ගැන බයක් නෑ – Heta Rata