කවුරුවක්වත් දේශපාලනයට එන්නේ හොරකම් කරන්න නෙවෙයි – Niyamarthaya