කඳවුරු දෙක තුනම දේශපාලන මැක්කෝ පිරිලා – Niyamarthaya