ඉදිකිරීම් කරද්දිත් ඉතිරි කරන්න පුළුවන් අලුත් ක්‍රමයක් – Heta Rata