පටු අවශ්‍යතාව වලට තමා සංවිධාන බිහිවෙන්නේ – Niyamarthaya