2015 ට කලින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව මැදිහත් වුනාද ? – Satana