මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණය කළාට නීතිමය වශයෙන් කටයුතු කරනවාද ?