බන්කොලොත් ව්‍යාපාරිකයෝ ගෙනල්ලද මේ රට ගොඩනගන්න හදන්නේ.