රට ඉදිරියට යන්න ගෝත්‍රික දේශපාලනයෙන් මිදෙන්න ඕනේ – Niyamarthaya