20 පිටිපස්සේ හිටිය අදෘශ්‍යමාන බලවේගය කවුද ? – Satana