මොනරුද? අලිද? මිනිස්සුද ? තීරණය ඔබේ අතේ – Aharenna