ක‍ඨින පිංකමක් හරි විදියට කරන ක්‍රමය – Siri Sadaham