අවු 31 දේශපාලනයේදී මුළු රටේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත මං දැක්කා – Satana