“මැතිවරණයට මැදිහත්වන වීදේශ රටවල තානාපතිවරු”- Niyamarthaya Ep 144