සෙවනගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාවට ගිය ගමනක් – Jeevithayata Idadenna -2019.10.11