උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණට ගිය ගමනක් – Jeevithayata Idadenna – 2019.010.04