පොහොර සහනාධාරයෙන් බිලියන ගණන් ගොවීන් නොවන පුද්ගලයන්ට ගිහිල්ල- හිටපු විගණකාධිපති – Satana