අපේ 90% ක් යන්නේ බිල් කැපිටල් එකට මොකද කොමිස් ගන්න ලේසියි – හිටපු විගණකාධිපති – Satana