තාත්තෙක්ට දෙන්න මීට වඩා තෑග්ගක් කොහෙන්ද ? – Heta Rata