ජයන්ත චන්ද්‍රසිරිගේ අලුත්ම සිනමා නිර්මාණය හැදෙන හැටි – Now Showing