ආබාධිත රණවිරුවන් වෙනුවෙන් කැපවුණ දිරිය දියණියක් – Heta Rata