මිනිස්සු හිතන්නේ පුන්නක්කු කනවා කියලා – Good Bad Ugly