ප්‍රේම කීර්තිද අල්විස් සමනලයා මල සින්දුව හදපු හැටි – Sulan Kurullo