කවුරු හොද්ද හැදුවත් සියඹලා තියෙන්නේ මගේ ළඟ – Good Bad Ugly