අනේ කවුරුවත් කකුළෙන් අදින්න ලෑස්ති වෙන්න එපා – Good Bad Ugly