එඩ්වඩ් ජයකොඩි තරුණ පරම්පරාවට කියපු දේ – Sulan Kurullo