රේඩියේටරේ කාන්දුවක් නොතිබුණත් වතුර අඩු වෙන්න පුලුවන්ද ? Auto Vision