තිර නාටකයේදී කොටියෙක් ඉල්ලුවොත් නිර්මාණයේදී අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ පුසෙක් Now Showing