ජනතා අභිලාෂයන් තේරුම් අරන්ද අපේක්ෂකයා දැම්මේ ? Satana