බිදෙන තත් අතර ජීවිතය විදින ස්වෙට්ලානා – Liyathambara