නඩු නිසා කිසි කෙනෙකුට ඡන්දය ඉල්ලන්න බෑ, හිටපු STF ප්‍රධානියාගේ කියයි Kelin Kathawa