ඔබතුමන්ලා පටන් ගත්ත දේ නිසා දැන් අපිට පාරේ බැහැලා යන්න බෑ Kelin Kathawa