ඉස්ලාමීය අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව හිටපු STF ප්‍රධානියාගේ පිළිතුර – Kelin Kathawa