මරුවා පරදා ජීවිතය ජයගත් ඇය අමරා නම් විය – Liyathambara