ඔබතුමා හිටපු කාලයේදී පොලීසියේ 600 ක් මැරුණා නේද? Kelin Kathawa