ආබාධිත දරුවෙකු ආදරයෙන් රැකබලාගත් කාන්තාවක් – Liyathambara