අපිට තියන ප්‍රශ්නේ ගම්මිරිස් හදනවාද නැද්ද? – Aharenna