වොශින් මැශින් එකක පද ටික දිය වෙලා ගිහින් ආපහු ලියපු සිංදුව…