පාර්ටියකට යන්න ඔබේ කොන්ඩ මෝස්තරය ඔබම දාගන්න – Liyathambara