ඔබ නිත්‍යානුකුලව ඉඩම් හිමිකරුවෙක් වුනත් ඇතිවිය හැකි ගැටලු